top of page

De raakvlakken van Testmanagement met PRINCE2

Steeds weer (en ook steeds meer) valt het me op dat IT Project management een sterke relatie heeft met Test management. Dit triggerde mij om de PRINCE2 theorie eens te vergelijken met de TMAP standaarden voor software testing. Een duidelijke relatie bestaat er zeker; conclusie PRINCE2 stuurt niet enkel op voortgang, maar ook op kwaliteit en acceptatie...

De volgende principes gelden voor PRINCE2 en ik probeer de relatie met het Testen te beschrijven.

Voortdurende zakelijke rechtvaardiging

Een PRIN​​CE2-project moet een valide reden hebben, die gedurende de gehele levensloop van het project ook valide moet blijven en vastgelegd en goedgekeurd moet worden. Het monitoren en het goedkeuren is tevens een onderdeel van het validatieproces door middel van software Testing. Vanuit deze activiteit wordt gerapporteerd wat de huidige status en kwaliteit is.

Leren van ervaringen

Testresultaten uit het verleden bieden een garantie voor de toekomst. Een eerder onderkent probleem is geregistreerd als defect en de symptomen, oorzaak en oplossing hiervan is tevens voorhanden. Mochten zich een probleem voordoen; dan wordt er geleerd van ervaringen.​

Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden

Een project zal alleen maar slagen als de juiste mensen erbij betrokken worde en als helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Voor Testing geldt hetzelfde; het dient duidelijk te zijn wie verantwoordelijk is voor welke test soort. (RACI)

Managen per fase

Een test-traject wordt opgedeeld in test types en vervolgens per type/ fase gepland, bewaakt en beheerst. Aan het einde van een fase moet de status van het test-traject worden beoordeeld. Bij het afsluiten wordt een document met test resultaten opgeleverd. Dat kan dan vergeleken worden met de uitgangspunten (entry, exit and acceptance criteria) welke vooraf zijn gedefinieerd.

Manage by exception

Niet alleen de entry- en exitcriteria zijn van belang; ook de acceptance criteria spelen een rol. De kaarten liggen op tafel: vooraf is duidelijk wanneer de volgende Test of Productie fase gestart mag worden. Als er niet binnen de toleranties geleverd wordt, dan ontstaat een escalatie door middel van rapportage.

Productgerichte aanpak

De nadruk binnen PRINCE2 ligt op het definiëren van de producten die opgeleverd moeten worden, met de bijbehorende kwaliteitscriteria waaraan die producten moeten voldoen. Zoals bij Testing staat het 'wat' centraal en niet het 'hoe'.

Aanpassen aan de projectomgeving

Afhankelijk van het project en haar afhankelijkheden kan dit betekenen dat bepaalde test onderdelen anders worden ingevuld dan gebruikelijk.

Ook de PRINCE2-methodiek biedt de mogelijkheid dat de methodiek per project op maat gemaakt moet worden, om aan de behoeften van dat specifieke project in die specifieke omgeving te voldoen. Er kan van alles aangepast worden binnen PRINCE2, zolang men aan álle 7 principes blijft voldoen. Laten we dat dan ook maar doen tijdens het Test proces! :-)​

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page